System zarządzania uczelnią wyższą

Informacje ogólne
Moduł zarządzania uczelnią wyższą koordynuje pracę poszczególnych działów uczelni. Zarówno wykładowcy, studenci, jak i rekruci mogą korzystać ze swoich kont z dowolnego miejsca, bez konieczności instalacji specjalistycznego oprogramowania. System pozwala na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń (np. tylko połączenia w sieci lokalnej). DVI objęty jest 24 miesięczną gwarancją. Wszystkie elementy naszego oprogramowania tworzone są w sposób bardzo nowoczesny, przejrzysty i ułatwiający pracę Użytkownikom. Dla przykładu: po nieterminowym zwróceniu książki do biblioteki system automatycznie nalicza karę studentowi, która pojawia się jako pozycja do zapłaty w kwesturze oraz na koncie studenta. W przypadku zaległości w płatnościach, wszystkie działy posiadają odpowiednią informację, sygnalizowaną zmianą statusu studenta (zmiana koloru ikony). Funkcja pozwala na sprawniejszą komunikację między działami i wychwytywanie oraz dyscyplinowanie nierzetelnych studentów. Kolejnym przykładem jest współpraca modułu rekrutacji z dziekanatem, polegająca na intuicyjnym i zautomatyzowanym przenoszeniu rekrutów (wraz ze wszystkimi danymi) do grup akademickich (utwórz grupę w oparciu o zaznaczonych studentów, przypisz studentów do istniejącej grupy, wyślij wiadomość do studenta). Stworzone przez pracowników dziekanatu plany zajęć są automatycznie konwertowane na plany dla wykładowców.

Administrator DVI posiada możliwość nadawania uprawnień dla pracowników do poszczególnych modułów (administrator/kierownik jednostki/pracownik, edycja danych/podgląd/brak).

System przygotowany jest do obsługi różnego rodzaju studiów (licencjackie, magisterskie, podyplomowe), kierunków i specjalności.

Licencja
Oprogramowanie naszego autorstwa nie posiada ilościowych ograniczeń licencyjnych. Możliwe jest stworzenie dowolnej liczby kont (np.: pracownicy, wykładowcy, studenci) i jednoczesna praca na nich, jak również tworzenie dowolnej ilości kierunków i specjalności.

Zabezpieczenia i informacje techniczne
W przypadku przechowywania danych osobowych osób fizycznych, niezbędne jest zastosowanie się do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wytycznych GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). System DVI posiada pełną zgodność z przedmiotowymi wytycznymi (połączenia szyfrowane SSL, wymuszanie długości haseł i terminu ich ważności, struktura bazy danych itp.). Funkcje odpowiedzialne za wymuszanie ważności i długości haseł mogą zostać wyłączone na życzenie Klienta.
DVI posiada również zabezpieczenia w przypadku podłączenia serwera do sieci globalnej (WAN). Po kilkukrotnej, błędnej próbie logowania, system może zablokować adres IP Użytkownika na zdefiniowany czas. Ogranicza to dokonywanie prób włamania.
Oprogramowanie jest uruchamiane w przeglądarkach internetowych, dzięki czemu nie ma konieczności instalacji na stacjach roboczych. W większości przypadków system może być instalowany na serwerach zewnętrznych, podobnie jak strona www (hosting). Takie rozwiązanie minimalizuje koszty eksploatacji. Zakup usług hostingowych nie przekracza zazwyczaj kilkuset złotych rocznie. W ramach abonamentu firmy dbają o serwery, łącza, zabezpieczenia antywirusowe i dokonują archiwizacji dobowych.

Główne funkcje programu
Poniżej, skrótowo przedstawione zostały główne funkcje modułów DVI do zarządzania uczelnią. Nie ukazują one jednak możliwości wielu rozwiązań oraz zalet współdziałania elementów.

 

Rekrutacja

Rekruci

 • przeglądanie listy rekrutów z funkcją wyszukiwarki (różne kryteria wyszukiwania),
 • podgląd i edycja danych rekruta,
 • zmiana statusu rekrutacji dla wielu rekrutów jednocześnie,
 • wysyłanie wiadomości do grupy rekrutów,
 • dodawanie statusu rekrutacji na koncie rekruta,
 • zmiana hasła rekruta i usuwanie konta,
 • podgląd historii zmian statusu rekrutacji,
 • zmiana statusu dokumentów,
 • sprawdzanie braków danych rekruta,
 • dodawanie, usuwanie, edycja i przeglądanie dokumentów,
 • możliwość sprawdzenia przez rekruta statusu i dodatkowych wiadomości wysyłanych przez pracowników uczelni,
 • raporty (statystyki) i wydruki,
 • możliwość konfigurowania grup językowych (rodzaj języka oraz poziom),
 • samodzielna konfiguracja instrukcji i wskazówek dotyczących procesu rekrutacyjnego.

 

Dziekanat

Przyjęci rekruci

 • przeglądanie listy i wyszukiwarka przyjętych rekrutów,
 • podgląd i edycja danych przyjętego rekruta,
 • wysyłanie wiadomości do grupy przyjętych rekrutów,
 • wydruki (między innymi: podania o przyjęcie na studia, zaświadczenia o złożeniu dokumentów),
 • dodawanie statusu rekrutacji na koncie rekruta,
 • zmiana hasła rekruta i usuwanie konta,
 • podgląd historii zmian statusu rekrutacji,
 • zmiana statusu dokumentów,
 • sprawdzanie braków danych rekruta.

Grupy

 • przeglądanie i wyszukiwanie listy grup,
 • przeglądanie i drukowanie listy studentów należących do danej grupy studenckiej,
 • popisywanie, usuwanie, przenoszenie i kopiowanie studentów do/z grupy,
 • wysyłanie wiadomości do studentów danej grupy,
 • przejście na konto studenta z poziomu listy studentów,
 • podgląd planu zajęć grupy studenckiej,
 • tworzenie planów zajęć z funkcją automatycznego tworzenia grafików dla wykładowców,
 • drukowanie planu zajęć,
 • kopiowanie i edycja planu zajęć (np. dla innej grupy),
 • wpisywanie ocen z poziomu planu zajęć,
 • drukowanie protokołów egzaminów i zaliczeń,
 • drukowanie kart egzaminacyjnych,
 • edycja grupy,
 • usuwanie grupy,
 • możliwość generowania protokołów egzaminacyjnych w wersji elektronicznej (wydruk nie posiada rubryki na podpis oraz zawiera adnotację "dokument elektroniczny").

Studenci

 • automatyczne nadawanie studentowi numeru albumu przez system DVI,
 • przeglądanie studentów - wyszukiwarka,
 • dopisywanie studenta,
 • zmiana statusu studenta z poziomu wyświetlonej listy,
 • wysyłanie wiadomości z poziomu wyświetlonej listy,
 • podgląd i edycja danych osobowych studenta,
 • podgląd planu zajęć studenta usuwanie pozycji i dopisywanie zajęć dodatkowych,
 • podgląd historii semestrów,
 • dodawanie, usuwanie i edycja semestru,
 • dodawanie, podgląd, edycja i usuwanie ocen z poszczególnych przedmiotów,
 • podgląd średnich ocen studenta,
 • dodawanie ocen niewynikających z planu (zajęcia dodatkowe),
 • przeglądanie historii studiów studenta,
 • dodawanie, edycja i usuwanie statusu studenta,
 • dodawanie, edycja i usuwanie systemu studiów studenta,
 • wydruki z poziomu konta studenta m.in.  indeks elektroniczny, karty egzaminacyjne, poprawkowe, warunkowe oraz komisyjne, zaświadczenia dla banku oraz WKU, o obronie i o uzyskaniu absolutorium, suplementy w języku polskim, angielskim oraz odpisy (wydruki zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami MNiSW),
 • podgląd podań złożonych przez studenta,
 • dodawanie podań,
 • edycja i usuwanie zarejestrowanych podań,
 • podgląd i edycja danych dotyczących obrony,
 • zmiana hasła studenta i usuwanie konta,
 • przejście na konto studenta (informacje o płatnościach, stypendiach i koncie bibliotecznym),
 • ewidencja praktyk studenckich wraz z możliwością wpisywania punktów ECTS,
 • statusy praktyk: zaliczone, niezaliczone, zwolniona/y z praktyk,
 • automatyczne generowanie wpisów dotyczących wydanych studentom dokumentów (po stworzeniu wydruku, DVI dokonuje wpisu, ze dany dokument został wydany),
 • możliwość wydruku wszystkich ocen danego studenta.

Plan zajęć

 • przeglądanie planu zajęć danej grupy studenckiej,
 • dodawanie, edycja i usuwanie pozycji planu zajęć,
 • drukowanie i kopiowanie planu zajęć,
 • dodawanie ocen studentom z poziomu planu zajęć,
 • możliwość dodawania z poziomu planu zajęć przedmiotów powtarzanych, wynikających z różnic programowych lub przedmiotów przepisanych (wpisy automatycznie generowane są na kartach egzaminacyjnych studentów).

Semestry akademickie

 • przeglądanie listy semestrów, edycja i usuwanie danych semestru.

Raporty i wydruki

 • eksport danych studentów do pliku CSV,
 • drukowanie liczby studentów wg roku urodzenia, wg studiów, roku studiów,
 • drukowanie protokołów egzaminów i zaliczeń,
 • drukowanie raportu średnich semestralnych i rocznych studentów,
 • drukowanie raportu średnich absolwentów,
 • drukowanie albumu studenta,
 • drukowanie listy absolwentów obronionych,
 • drukowanie listy studentów niepełnosprawnych,
 • drukowanie listy osób, które zrezygnowały ze studiów,
 • drukowanie listy osób, które zostały skreślone ze studiów,
 • raport studentów z niezaliczonymi praktykami,
 • elektroniczny album wydanych dyplomów (zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia MNiSW),
 • raport wydanych oraz złożonych dokumentów wg rodzaju dokumentu m.in. zaświadczenia, dyplomy, karty egzaminacyjne, indeksy, dokumenty rekrutacyjne,
 • eksport ocen do pliku CSV - wybór ocen, które maja być eksportowane wg grupy oraz rodzaju oceny (termin),
 • raport lista studentów nieprzypisanych do żadnej grupy,
 • możliwość importu ocen do DVI z innego programu w oparciu o konkretny plik, rozpoznawalny przez system.

 

Kwestura

System DVI jest przygotowany do obsługi indywidualnych kont bankowych studentów.

 

Studenci

 • wyszukiwanie studentów,
 • przeglądanie listy płatności studenta,
 • edycja przypisanej płatności (zmiana terminu płatności),
 • dodawanie i usuwanie przypisanej płatności,
 • przeglądanie historii uregulowań oraz zadłużeń danej płatności,
 • przeglądanie szczegółowej listy obciążeń danej płatności - historia,
 • regulowanie płatności,
 • zmiana terminu spłaty raty płatności (edycja),
 • przeglądanie listy podań,
 • dodawanie, edycja, zmiana statusu i usuwanie podań,
 • podgląd ewidencji korespondencji wysłanej do studenta,
 • dodawanie nowej korespondencji,
 • usuwanie ewidencji korespondencji,
 • edycja korespondencji,
 • przejście na konto dziekanatowe, stypendialne i biblioteczne studenta.
 

Grupy

 • przeglądanie listy grup,
 • przeglądanie listy studentów należących do danej grupy,
 • tworzenie płatności dla danej grupy,
 • możliwość tworzenia własnych grup studentów np wg rodzaju określonej płatności,
 • wystawianie faktur vat masowych. Po wyborze grupy oraz daty, system tworzy faktury dla wszystkich studentów. Istnieje możliwość wydruku z pliku PDF.

Czytelnicy

 • przeglądanie listy czytelników z karami bibliotecznymi oraz wyszukiwanie czytelników z naliczonymi karami bibliotecznymi,
 • dodawanie, regulowanie, edycja i usuwanie płatności - kar bibliotecznych,
 • podgląd historii płatności - kar bibliotecznych.

Raporty i wydruki

 • drukowanie listy dłużników,
 • wysyłanie wiadomości do określonej grupy dłużników,
 • generowanie pism upominających do określonej grupy dłużników,
 • drukowanie raportu płatności,
 • raport lista dłużników (zadłużenie łączne) - lista zawiera sumaryczną kwotę zadłużenia dla poszczególnych studentów,
 • eksport danych do faktur do pliku CSV.

Opłaty, podania i statusy podań

 • przeglądanie listy opłat,
 • dodawanie, edycja i usuwanie opłaty,
 • przeglądanie listy podań,
 • dodawanie, edycja i usuwanie podań,
 • przeglądanie listy statusów,
 • dodawanie, edycja i usuwanie statusów.

 

Moduł elektronicznej wymiany podań oraz decyzji

 • elektroniczne składanie podań przez studentów i odbiór decyzji (decyzje widoczne po zalogowaniu na konto studenckie),
 • automatyczne wpisy w systemie złożonych podań i wydanych decyzji,
 • możliwość wydruku podania z pliku PDF,
 • elektroniczne podania zawierają wszystkie dane, zamieszczone w wersji tradycyjnej. (w oparciu o przesłane przez uczelnie wzory, konfigurujemy odpowiedni wygląd).

 

Stypendia

Wnioski

 • wyszukiwanie wniosków oraz przeglądanie listy wniosków,
 • dodawanie i usuwanie wniosku z poziomu listy wniosków,
 • wysyłanie wiadomości do określonej grupy studentów z poziomu listy wniosków,
 • podgląd historii statusu wniosku,
 • dodawanie statusu wniosku,
 • podgląd listy wymaganych dokumentów,
 • zmiana statusu dokumentów,
 • dodawanie i usuwanie dokumentów
 • podgląd dochodu studenta,
 • zatwierdzanie wyliczonego dochodu,
 • dodawanie osoby do przeliczenia dochodu,
 • przyznawanie stypendium,
 • przeglądanie wszystkich złożonych wniosków studenta,
 • przejście na konto dziekanatowe oraz płatności studenta.

Generowanie raportów i wydruków

Konfiguracja rodzajów stypendiów

 • przeglądanie listy stypendiów,
 • dodawanie, edycja i usuwanie rodzaju stypendium,
 • ustalanie progów stypendium,
 • dodawanie, przeglądanie i usuwanie dokumentów wymaganych do określonego stypendium.

Konfiguracja rodzajów dokumentów

 • przeglądanie listy dokumentów,
 • dodawanie, edycja i usuwanie rodzaju dokumentu.

 

Biblioteka

Czytelnicy

 • tworzenie, przeglądanie, edycja, usuwanie zawieszanie i wznawianie kont czytelników,
 • przeglądanie historii konta czytelnika,
 • wypożyczanie pozycji,
 • monit o przekroczeniu ilości wypożyczonych książek,
 • przedłużanie wypożyczonych pozycji,
 • zwroty wypożyczonych pozycji.

Katalog

 • przeglądanie katalogu,
 • wyszukiwanie pozycji księgozbioru,
 • dodawanie, podgląd, edycja i usuwanie pozycji katalogowej,
 • dodawanie egzemplarzy pozycji katalogu lub dodawanie kilku egzemplarzy tej samej pozycji,
 • dodawanie oraz usuwanie słów kluczowych przy pozycji katalogowej,
 • tworzenie pozycji katalogowej na bazie już istniejącej,
 • edycja i usuwanie egzemplarzy pozycji katalogowej,
 • ewidencja ubytków zbiorów bibliotecznych.

Słowa kluczowe

 • przeglądanie bazy słów kluczowych,
 • edycja i usuwanie słów kluczowych,
 • tworzenie tzw. "drzewa słów kluczowych".

Raporty i wydruki

 • drukowanie księgozbioru - księga inwentarzowa,
 • drukowanie księgozbioru wg UKD,
 • drukowanie rejestru ubytków,
 • drukowanie dowodów wpływów oraz ubytków,
 • drukowanie raportu "stan ilościowo-wartościowy",
 • wydruk kodów kreskowych pozycji księgozbioru,
 • wydruk kart bibliotecznych dla czytelników,
 • rejestr pozycji zaległych.

 

Ustawienia systemowe

Typy studiów, kierunki, specjalności

 • przeglądanie pozycji,
 • dodawanie, edycja i usuwanie.

Studia

 • przeglądanie listy studiów - lat akademickich,
 • dodawanie, edycja i usuwanie roku akademickiego,
 • otwarcie rekrutacji na dany rok akademicki.

Wykładowcy

 • przeglądanie listy wykładowców oraz wyszukiwanie wykładowców,
 • podgląd konta wykładowcy,
 • podgląd materiałów zamieszczonych przez wykładowcę,
 • podgląd i drukowanie planu zajęć wykładowcy,
 • edycja danych wykładowcy,
 • zmiana hasła wykładowcy,
 • zmiana statusu wykładowcy,
 • dodawanie i usuwanie wykładowcy.

Pracownicy

 • przeglądanie listy pracowników,
 • dodawanie, podgląd, edycja i usuwanie konta pracownika,
 • zmiana hasła pracownika,
 • ustalanie poziomu uprawnień systemowych dla danego pracownika.

Przedmioty

 • przeglądanie listy przedmiotów,
 • dodawanie, podgląd, edycja i usuwanie przedmiotu.

 

Wiadomości

 • wysyłanie wiadomości wewnętrznych do studenta, do grupy studenckiej, do wszystkich studentów, do wykładowcy, do wszystkich wykładowców oraz do działu uczelni,
 • przeglądanie wiadomości odebranych i wysłanych,
 • usuwanie wiadomości odebranych lub wysłanych,
 • przeglądanie i dodawanie ogłoszeń.

 

Dla wykładowcy

 • dodawanie, przeglądanie, modyfikacja ocen dla poszczególnych grup studentów,
 • publikacja list ocen dla studentów oraz dla dziekanatu - funkcja wirtualnego indeksu,
 • możliwość sprawdzenia swojego planu zajęć,
 • ustalenie terminów i miejsca konsultacji,
 • materiały: dodawanie pliku, modyfikacja, usuwanie,
 • moduł wysyłania wiadomości wewnętrznych (student, grupa dziekańska, dziekanat, wykładowca),
 • możliwość sprawdzenia wypożyczonych książek,
 • wyszukiwarka pozycji bibliotecznych (możliwość wyszukiwania pozycji bez logowania).

 

Dla studenta/rekruta

Rekrutacja

 • tworzenie konta nowego rekruta (dane osobowe, teleadresowe i dodatkowe, wybór kierunku, specjalności, typu oraz trybu studiów),
 • sprawdzenie statusu przyjęcia na studia oraz brakujących dokumentów,
 • wydruk blankietu wpłaty bankowej,
 • wydruk podania,
 • zmiany danych osobowych przez rekruta przed rozpoczęciem procesu rekrutacji,
 • wprowadzenie weryfikacji numeru PESEL,
 • automatyczna zamiana niepoprawnie wpisanych danych wg nazw własnych,
 • możliwość zaznaczenia adresu do korespondencji, jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania, system DVI automatycznie kopiuje dane,
 • możliwość wyboru przez rekruta odpowiedniej grupy językowej,
 • możliwość wpisania danych do faktur, w sytuacji gdy są inne, niż dane studenta (opcja dostępna dla rekrutów i dla studentów),
 • elektroniczne składanie podań oraz odbiór decyzji.

Dziekanat

 • podgląd danych osobowych,
 • podgląd ocen - tzw. wirtualny indeks,
 • podgląd semestrów,
 • podgląd planu zajęć z możliwością wydruku,
 • moduł wysyłania wiadomości wewnętrznych (wykładowca, dziekanat, komisja stypendialna),
 • podgląd listy wykładowców (termin konsultacji, miejsce, plan zajęć wykładowcy),
 • możliwość pobierania materiałów udostępnionych przez wykładowcę.

Kwestura

 • sprawdzanie płatności,
 • sprawdzenie statusu złożonego podania,
 • wysłanie wiadomości do pracownika kwestury,
 • monity i alerty o zaległościach w płatnościach (po zalogowaniu się na konto studentowi wyświetla się informacja o zbliżających się lub przeterminowanych płatnościach, informacji nie można pominąć i należy ją zatwierdzić, co oznacza zapoznanie się z informacją).

Biblioteka

 • możliwość sprawdzenia wypożyczonych książek,
 • wyszukiwarka pozycji bibliotecznych (możliwość wyszukiwania pozycji bez logowania).

Stypendia

 • formularze zgłoszeniowe,
 • sprawdzanie statusu.

 

programy na zlecenie 2 lata gwarancji studio reklamowe newsletter

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...